Kokous- ja juhlapalvelut

Majoitus- ja Ravitsemusliike Sininen Hetki Oy

Meil­lä on kol­me kokous­ti­laa, kak­si ravin­to­lan tilois­sa sekä kol­mas savusau­nan kabi­ne­tis­sa noin 20 hen­ki­löl­le. Ravin­to­lan isom­paan kokous­ti­laan sopii jopa 50 henkilöä.

Täy­del­lis­tä pal­ve­lua toi­vo­vat yri­tyk­set voi­vat yhdis­tää työn ren­tout­ta­vaan kyl­pyyn perin­tei­ses­sä savusau­nas­sa kes­kel­lä kau­pun­kia, jon­ka yhtey­des­sä on viih­tyi­sä oles­ke­lu­ti­la teras­sei­neen noin kah­del­le­kym­me­nel­le. Uniik­ki ren­to mil­jöö his­to­rial­li­sen puu­ta­lo­kau­pun­gin rau­has­sa voi olla juu­ri sinun asiak­kait­te­si­kin mie­leen ja mie­leen­pai­nu­va vaih­toeh­to arkeen.  Tiuk­ko­jen bis­nes­kes­kus­te­lui­den kuu­me­tes­sa voi vaik­ka­pa pulah­taa uima­te­ras­sil­ta vii­len­tä­vään veteen. Tilois­sam­me on A-oikeu­det ja baa­ri­kaa­pit täy­te­tään asiak­kaan toi­veen mukaan. Illan venäh­täes­sä pik­ku­tun­neil­le voi pään pai­naa käte­väs­ti tyy­nyyn pää­ta­lon ala­ker­ras­sa sijait­se­vaan B&B majoitukseen…

Teem­me myös yhteis­työ­tä mm. Pai­kal­li­sen Kas­ki­nen Sea Char­ter yri­tyk­sen kans­sa, mikä­li mie­lit­te meri­mat­kal­le vie­rai­lun­ne aika­na tai päi­vään­ne sopi­si visiit­ti Sälgrun­din majak­ka­saa­rel­le, johon on meil­tä noin puo­len tun­nin vene­mat­ka. Kas­kis­lais­ta käsi­työ­tä kotiin vie­mi­sik­si löy­tyy esi­mer­kik­si upeas­ta Savi­pa­ja Mur­rays­ta. Löy­sää siis kra­vat­tia­si het­ke­si ja vie­tä mie­leen­pai­nu­va mii­tin­ki­päi­vä Sini­ses­sä Hetkessä!

Kokous-ja juh­la­pal­ve­lu­jen tii­moil­ta otam­me vas­taan toi­vo­muk­sian­ne ruo­kai­lun ja tar­joi­lu­jen onnis­tu­mi­sek­si, juu­ri tei­dän makuunne.

Ollaan siis yhteydessä!

Erilaiset kokouspakettimme

Kaik­ki kokous- ja juh­la­pa­ket­tim­me luom­me juu­ri Tei­dän tilai­suu­ten­ne tar­pei­den ja Tei­dän vie­rai­den­ne toi­vo­mus­ten mukaan. Meil­lä saat­te unoh­tu­mat­to­man ja ainut­laa­tui­sen kokouk­sen tai juh­la­ti­lai­suu­den hie­nois­sa mai­se­mis­sa meren äärellä.

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Ota Yhteyt­tä!